Hulyo Logo

תקנון חוליו

תקנון ותנאי שימוש חוליו

תקנון ותנאי שימוש

1.     פרטי החברה

חוליו תיירות בע"מ (להלן: "החברה") - כתובת החברה: הדובדבן 9, קרית אונו, מספר החברה 514907641, פקס: 03-9603013, דואר אלקטרוני: info@hulyo.co.il;

2.     מבוא

2.1.         אתר האינטרנט בכתובת https://hulyo.co.il/ (להלן: "האתר") ויישומון "חוליו: טיסות, מלונות והופעות (להלן: "האפליקציה"), פותחו ומופעלים ע"י החברה, ומשמשים לסחר אלקטרוני ולרכישת שירותים ומוצרים באמצעי המדיה השונים.

2.2.         החברה מתווכת בין ספקי השירותים לבין המשתמש, ספקי השירותים הינם צדדים שלישיים - סיטונאי תיירות שונים המארגנים את שירות הנסיעה, חברות תעופה, בתי מלון, חברות השכרה, ספקים בחו"ל וספקי צ'ארטר בישראל, ו/או בעלים של יחידות אירוח ("צימרים"), אכסניות נוער, מלונות בוטיק, רשתות בתי מלון או בית מלון בודד (להלן: "ספקי השירותים").ומשכך החברה כפופה בין השאר, לתקנון ולתנאי ספקי השירותים השונים אשר ניתן לעיין בהם באתר האינטרנט של הספק הנבחר.

2.3.         השירותים שתווכו למשתמש ניתנים על ידי ספקי השירותים ומבוצעים על אחריותם. כל המידע אותו מוסרת החברה שאוב מתוך פרסומי הספקים השונים והספרות המקצועית, ואין החברה אחראית לדיוקם. לא תישמע טענת משתמש, בין אם ביצע הזמנה בין אם לאו, כנגד אי ידיעת תנאי ספקי השירותים ו/או כנגד התקיים האמור בהם בדיעבד.

2.4.         בכניסת המשתמש לאתר ו/או לאפליקציה, באישור תנאי שימוש אלה, המשתמש מאשר כי השימוש באתר ו/או רכישת מוצרים ו/או השימוש בהם ו/או יישום המלצות ו/או עצות ו/או ידע ו/או מידע ו/או שימוש בשירותים ו/או ביישומים ו/או במידע המוצגים בהם, מהווים ומבטאים את הסכמתו לתנאי השימוש המפורטים להלן. בעשותו כן, המשתמש מצהיר כי קרא היטב את תנאי השימוש, הוא מודע, מסכים להם, ויפעל על פיהם. באם המשתמש מתחת לגיל 18, עליו לקרוא תקנון זה בעיון ובקפידה יחד עם הוריו (או אפוטרופוס שמונה לו). אם המשתמש (או הוריו אינם) מסכים לתקנון ולתנאי השימוש, כולם או חלקם, המשתמש אינו רשאי לעשות שימוש באתר ו/או באפליקציה.

2.5.         הוראות תקנון זה חלות על כל שימוש ורכישה שיעשו על ידי משתמש באתר ו/או באפליקציה, ומהוות את תנאי ההתקשרות בין המשתמש לבין החברה ו/או כל הפועל מטעמה. על המשתמש לקרוא בעיון את הוראות התקנון. אם המשתמש אינו מסכים לתנאי מתנאי התקנון הוא מתבקש שלא לעשות שימוש באתר ו/או באפליקציה. שימוש באתר ו/או באפליקציה ו/או ביצוע רכישות על ידי המשתמש, משמעותן הסכמתו המלאה לאמור בתקנון.

2.6.         לשון זכר בתקנון ננקטה מטעמי נוחות בלבד. התקנון מיועד לגברים ולנשים כאחד ויש לקראו ככזה.

2.7.         כותרות סעיפי התקנון נועדו לנוחות הקריאה בלבד ולא תשמשנה לפירוש תוכן הסעיפים.

3.     הוראות כלליות:

3.1.         החברה עושה מיטב מאמציה על מנת לאפשר למשתמש לרכוש מוצרים ושירותים שונים באמצעות האתר ו/או האפליקציה בדרך נוחה, קלה ומהירה, מספקים שונים.

3.2.         החברה שומרת על זכותה לעשות כל שינוי באתר ו/או באפליקציה, לערוך בהם את התוכן, עיצוב ו/או כל שינוי אחר לרבות מבנה האתר ו/או האפליקציה, כולו או חלקו, שכלולם ו/או הפסקתם והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי והבלבדי.

3.3.         התקנת האפליקציה והשימוש בה על ידי המשתמש, מהווה הסכמת המשתמש לקבלת עדכונים והודעות PUSH, הסכמה זו ניתנת לשינוי בכל עת באמצעות אזור ההגדרות באפליקציה.

3.4.         באפליקציה מוצע לרוב מספר מוגבל של מוצרים, במחירים אטרקטיביים במיוחד אשר לפיכך נמכרים בסופו של יום תוך זמן קצר. מומלץ למשתמש המעוניין ברכישת מוצר להקדים ולהשלים את ההזמנה במלואה, מוקדם ככל האפשר, שכן יתכן ובמקביל משתמשים אחרים פועלים לרכישת המוצר, וכל הקודם זוכה.

3.5.         בסיום תהליך ההזמנה יינתן למשתמש אישור על ביצוע ההזמנה. יודגש, כי אישור זה אינו מהווה אישור סופי לאספקת המוצרים המוזמנים, וזה יינתן רק לאחר קבלת אישור סופי מחברת האשראי ומספק המוצר המוזמן. לאחר קבלת אישורים אלו ישלח למשתמש אישור סופי להזמנה, ורק אז תחשב ההזמנה כמאושרת.

3.6.         במקרה בו עסקת אשראי סורבה על ידי חברת האשראי ו/או ספק ההזמנה, החברה תעדכן את המשתמש בהודעת טקסט ו/או באמצעות דוא"ל, בהתאם לפרטים שמסר המשתמש לחברה במועד ביצוע ההזמנה.

3.7.         על מנת לייעל את תהליך סליקת האשראי, חברת האשראי שומרת תחת אבטחת PCI את פרטי כרטיס האשראי.

3.8.         הרכישה באתר ו/או באפליקציה מיועדת למשתמש אשר ברשותו כרטיס אשראי ישראלי בתוקף.

3.9.         עסקה בתשלומים תחייב את המשתמש בנוסף על סכום העסקה, בריבית המרבית לאשראי חוק בנקאי, בשיעור פי 2.25 מהעלות הכוללת הממוצעת לאשראי לא-צמוד שנותנים הבנקים לציבור, בהתאם לפרסומי בנק ישראל במועד החיוב כמפורסם באתר בנק ישראל בכתובת: https://boi.org.il/information/interestrates/not-indexed/.

3.10.      החברה שומרת לעצמה את הזכות למנוע שימוש באתר ו/או באפליקציה ממשתמש אשר עושה בו שימוש לרעה לשם זדון או גרימת נזק כלשהו, או עושה בו שימוש שלא למטרות המפורטות בתקנון זה.

4.     טיסות

בנוסף לכל הוראה אחרת בתקנון, בהזמנת טיסות שכר תחולנה הוראות סעיף 4 להלן, ולא תחולנה הוראות סעיף 5:

4.1.         החברה אינה מספקת בפועל את שירותי הטיסה, וכולם מוזמנים עבור המשתמש מספקים שונים.

4.2.         האחריות לעיכובים, שינויים וביטולים אובדן ו/או עיכוב כבודה הינם, עפ"י כל דין, חלים על חברת התעופה ו/או ספק השירותים ו/או המארגן בהתאם לנסיבות. תשומת לב המשתמש לפרטי הטיסה שעודכנו בכרטיס הטיסה ולתנאים הכלליים בגב כרטיס הטיסה והם המחייבים את חב' התעופה ו/או ספקי השירותים, למעט במקרה בו ספק השירותים ואו חברת התעופה הודיעה למשתמש על השינויים והכול בהתאם לדין.

4.3.         חובה על המשתמש למסור לחברה פרטי התקשרות עדכניים, לצורך עדכון המשתמש בשינויים בהזמנה שביצע, ככל שימסרו לחברה ע"י הספק ו/או חב' התעופה. במידה ומשתמש הקליד פרטי התקשרות שגויים, האחריות על אי קבלת עדכונים, תחול על המשתמש. במרבית המקרים, העדכונים יבוצעו דרך הודעות סמס (מסרונים) לטלפון הנייד עפ"י המספר שנמסר על ידי המשתמש לחברה בעת ביצוע ההזמנה.

4.4.         במקרה של בקשה מיוחדת של המשתמש בהזמנה שביצע, החברה תעביר את הבקשה לספק השירותים ו/או לחברת התעופה לפי העניין, החברה אינה מתחייבת כלפי המשתמש למילוי בקשת המשתמש, למעט במקרה בו אושר למשתמש בכתב על ידי החברה, כי בקשתו אושרה.

4.5.         במקרה בו בקשה מיוחדת של משתמש בהזמנה, היא בגדר דרישה חיונית למשתמש מפאת צרכיו הייחודיים, החברה תפנה לספק השירותים ו/או חברת התעופה, על מנת לקבל את עמדתם לבקשה המיוחדת, ותעדכן את המשתמש בתשובת הספק ו/או חברת התעופה, טרם אישורה הסופי של ההזמנה. האמור בסעיף זה אינו מונע מהמשתמש כל תרופה לה הוא זכאי על פי דין בגין השינוי - לרבות, במקרה שהדין מאפשר זאת, ביטול העסקה.

4.6.         לידיעת המשתמש, חברת התעופה דורשת להתייצב בדלפק הטיסה ביציאה או בחזרה, לפחות שלוש שעות לפני שעת הטיסה הנקובה בכרטיס בטיסות בינלאומיות או שעה וחצי בטיסות בתוך ישראל, וזאת, בין היתר, מטעמי ביטחון ועל מנת להשלים את סידורי היציאה. לתשומת לב המשתמש, זמני בידוק הביטחון וזמני הטיסות משתנים מעת לעת ואינם בשליטת החברה.

4.7.         מומלץ שלא לבצע הזמנה בטווח של פחות מ-3 שעות ממועד ההמראה בלי לוודא כי ניתן להתייצב בשדה התעופה בפרק זמן המאפשר בידוק ועליה לטיסה, שכן לא יינתן זיכוי כספי במקרה של אי יכולת לעלות לטיסה, והמשתמש שביצע את ההזמנה יחויב במלוא עלותה.

4.8.         בהעדר הוראה מפורשת אחרת בפרטי ההזמנה, לפי הוראות חברות התעופה וספקי השירותים השונים, משקל הכבודה המותרת להעלאה למטוס בטיסות בינלאומיות היא 20 ק"ג מטען בתא המטען ו-8 ק"ג לתיק יד בתא הנוסעים, ובטיסות בתוך ישראל 10 ק"ג מטען בתא המטען ו-5 ק"ג לתיק יד בתא הנוסעים.

4.9.         נשים הרות בעלות ותק הריון של 23 שבועות ומעלה במועד ההזמנה חייבות להביא לידיעת החברה כי הנן הרות, קודם ההזמנה באמצעות דוא"ל או בטלפון. בכל מקרה, לפי דרישת ספקי השירותים השונים וחברות התעופה, על נשים הרות החל משבוע 24 להתייצב לטיסה כשבידן אישור רפואי מטעם גניקולוג בשפה האנגלית על תקינות ההיריון ועל אי מניעה מבחינתן לעלות לטיסה. הגעה לטיסה ללא אישור כאמור עלולה להוביל לסירוב של חברת התעופה להעלות את הנוסעת ההרה לטיסה. נשים בוותק הריון של 27 שבועות ומעלה אינן רשאיות לעלות לטיסה. החברה מתחייבת שלא למסור מידע שהתקבל בהוראות סעיף זה שלא לצורך הטיפול בהזמנת הנוסעת, ובכל מקרה לא למסור אותו למי שאינו קשור בהובלה האווירית המוזמנת.

4.10.      על המשתמש שביצע הזמנה לאשרר את טיסת החזרה 36 שעות לפני מועד החזרה, בהתאם לפרטים המופיעים בכרטיס הטיסה שבידך. על המשתמש חלה האחריות למסור פרטיי התקשרות, לסוכן הנסיעות המטפל בטרם הנסיעה ו/או לחברת התעופה או ספק השירותים בחו"ל בזמן האשרור, ולוודא כי ניתן להשיגך באמצעות מספר טלפון זה בכל עת שהותך בחו"ל, לצורך מסירת הודעות על שינויים.

5.     בנוסף לכל הוראה אחרת בתקנון, בכל הזמנה אחרת, תחולנה הוראות סעיף 5 להלן, (במקום הוראות סעיף 4 רבתי לעיל):

5.1.         הזמנת מוצר ו/או שירות באתר ו/או באפליקציה, לבד מטיסות שכר, נעשית על דרך הפניית המשתמש לאתר צד שלישי שאינו בבעלות ו/או בשליטת החברה, לשם ביצוע ההזמנה. מודגש, כי לחברה אין מעורבות או שליטה בתהליך ההזמנה באתר הצד השלישי והיא אינה אחראית לכל פרסום או מצג שלא הוצג על ידה.

5.2.         כן יודגש, כי בהזמנות באתר צד שלישי, התשלום יתבצע ישירות לצד השלישי, אשר גובה את הכספים בעצמו, ולחברה אין שליטה, מעורבות או חלק בכך.

5.3.         הזמנות באתרי צד שלישי הן התקשרות ישירה בין המשתמש לבין הצד השלישי, וחלים עליהן תנאי ההזמנה של הצד השלישי, אשר מומלץ בחום לעיין בהם קודם ביצוע הזמנה. הזמנות באתרי צדדים שלישיים אינן נחשבות ככאלה שנעשו בטריטוריה של מדינת ישראל, ויתכן כי הדין הישראלי לא יחול על הזמנה מצד שלישי, לא ניתן יהיה לתבוע לדין את הצד השלישי או את ספקי השירותים שהוזמנו על ידי המשתמש באתר צד שלישי, במדינת ישראל.

5.4.         עם ביצוע הזמנה באתר צד שלישי, כל הטיפול בהזמנה ובאספקת המוצר ו/או השירות, יהיה באחריות הצד השלישי בלבד ואין לחברה מעורבות או שליטה על כך. החברה לא תהיה אחראית בשום דרך לתקלות כלשהן הקשורות באספקת מוצרים.

6.     דרכון ואשרות

6.1.         באחריות המשתמש והנוסעים (כולל קטינים) - להצטייד בדרכון תקף לתקופה של 6 חודשים לפחות ממועד החזרה לארץ. מודגש, כי המידע המופיע באתר ובתנאים אלו נכון לבעלי דרכון ישראלי בלבד. בעלי דרכון זר או תעודות מעבר, מתבקשים לפנות אל החברה קודם ההזמנה באמצעות טלפון או דוא"ל ולברר את תוקף הדרכון הנדרש.

6.2.         בכל הנוגע לטיסות שכר, אין צורך באשרת כניסה למדינות היעד או כל דרישה נוספת אחרת אלא אם צוין הדבר במפורש. החברה תהיה אחראית כלפי המשתמש לנכונות המידע שמסרה בעניין זה. הצורך בוויזה או אשרת כניסה אינו קשור לסוג הטיסה אלא לאזרחות הנוסע ביחס ליעד אליו הוא נוסע.

6.3.         בכל הנוגע לכרטיסי טיסה שאינם מסוג טיסות שכר - יתכן ועל המשתמש והנוסעים להידרש לאשרת כניסה או דרישה כלשהי אחרת, ועליהם לברר זאת קודם ההזמנה באמצעות החברה, על ידי פניה בטלפון או בדוא"ל, או באמצעות שגרירות מדינת היעד בישראל, שאת פרטיה ניתן למצוא ב-

http://www.mfa.gov.il/MFAHeb/Missions/ForeighnInIsrael/Continents.

6.4.         חובה על אזרח ישראלי, בין אם הוא נושא אזרחות אחת או יותר, להיכנס ולצאת מגבולות המדינה באמצעות דרכון ישראלי בלבד. הכניסה למדינות השונות הינה בהתאם לזהות הנכנס, ודין המדינה עשוי להשתנות מעת לעת.

6.5.         תשומת לב המשתמש מופנית לעובדה, כי במדינות שונות (כדוגמת ארה"ב, תאילנד וכד') תוקף האשרה אינו זהה לתקופת השהייה המותרת. עליך לשים לב לתקופת השהייה המותרת. הדבר נקבע על ידי רשויות ההגירה רק בעת כניסתך למדינה. השירות ניתן לבעלי דרכון רשמי רגיל בלבד.

6.6.         כל משתמש המחזיק תעודה מסוג אחר, כגון תעודת מעבר (LAISSEZ PASSER) ו/או כל מסמך אחר, חובה עליו לדווח על זאת לחברה בטרם לקח על עצמו כל התחייבות הכרוכה בדמי ביטול.

6.7.         החברה אינה יכולה להתחייב כי תאושר כניסתו של משתמש אשר הזמין כרטיס/י טיסה לכיוון אחד (ONE WAY), למדינת היעד רק באמצעות הכרטיס למדינת היעד ללא כרטיס טיסת חזור, שכן כניסה באמצעות כרטיס לכיוון אחד בלבד (ללא כרטיס חזור), עשויה להיות מוגבלת לבעלי דרכונים מתאימים, אזרחות מדינת היעד, אשרות/אישורים מתאימים וכיו"ב, וכפופה להחלטת רשויות כל מדינה ומדינה, בזמן אמת.

7.     קבלת מסמכי הנסיעה

7.1.         מסמכי הנסיעה יישלחו במייל או בסמס (מסרון) או יימסרו למשתמש שביצע הזמנה בדלפק הספק בנתב"ג או בחברת התעופה ממנה הוזמנה הנסיעה, וזאת בהתאם לאמור באישור ההזמנה.

7.2.         איסוף מסמכי הנסיעה בדלפק הספק בנתב"ג יבוצע 3 שעות בטרם מועד הטיסה. החברה אינה יכולה להתחייב בפני המשתמש כי במידה ויופיע לדלפק הנסיעה בפרק זמן של פחות משלוש שעות, יוכל לאסוף את מסמכי הנסיעה, ובמקרה שכזה יתכן כי המשתמש לא יוכל לממש את ההזמנה. יודגש, כי במקרה שכזה לא יינתן זיכוי כספי והמשתמש יישא במלוא עלות ההזמנה גם אם לא ניצל אותה.

7.3.         על המשתמש לבדוק את מסמכי הנסיעה, מיד עם קבלתם, ולוודא כי כל המסמכים והאישורים הרלוונטיים להזמנה שביצע בידיו (ביטוח, כרטיסי טיסה, שוברים לבית המלון ולהעברות, שוברים להשכרת הרכב), ובכלל זה כי פרטיו האישיים, מועדי הנסיעה, פרטי השירותים המוזמנים וזהות נותניהם (חברת התעופה, בית המלון, זהות חברת השכרת הרכב ופרטי הרכב המוזמן וכדומה) בהם תואמים את ההזמנה.

8.     ביטוח

8.1.         לתשומת לב המשתמש, עליך לדאוג לביטוח מתאים, מקיף ונרחב לפי צרכיך, לרבות פוליסת ביטוח אישי ומטען. לתשומת ליבך, את הזמנת הביטוח יש לבצע לפני היציאה. מומלץ בנוסף גם לבטח את הכבודה שברשותך. מומלץ לנוסע לרכוש פוליסת ביטוח, אותה ניתן, אך לא חובה, לרכוש באתר ו/או באפליקציה, ולבטח את עצמו ואת מטענו בגין כל הנזקים הישירים והעקיפים שעלולים להיגרם לו במהלך הטיול עקב תאונה ו/או אלימות, שוד, גניבה ואובדן של המטען ו/או המסמכים, כגון כרטיסי הטיסה, הדרכון וכו', שבלעדיהם הוא עלול להפסיד חלק מהטיול. אם הוא לא יעשה כן, תחול האחריות הבלעדית לתוצאות אי עשיית הביטוח כאמור עליו בלבד וזאת על מנת לכסות את הנזקים אשר אינם כלולים באחריות המארגן עפ"י אמנות בין לאומיות והדין הכללי. אנו מייעצים למשתמש לבחור בביטוח הרחב ביותר הכולל גם הוצאות רפואיות ואשפוז ונזקים עקיפים שעלולים להיגרם במהלך הטיול עקב נסיבות שאינן בשליטתו ואינן בשליטת החברה.

9.     מלונות בישראל:

9.1.         הזמנת מלון כוללת את שירותי המלון הנקובים בשובר המלון בלבד.

9.2.         כל המחירים המוצגים באתר ו/או באפליקציה כוללים מע"מ, מלבד מלונות באילת.

9.3.         הזמנת כל המלונות המוצעים הנה בגדר "בקשה בלבד", והזמנתן אינה מחייבת את החברה בכל דרך שהיא עד לאישורה בידי הספקים השונים או בית המלון, לפי העניין.

9.4.         בשובר המלון מצוין בסיס האירוח המוזמן. לנוחות המשתמש, להלן הגדרת הסימולים:

9.4.1.        RO – לינה בלבד, ללא ארוחות כלל.

9.4.2.        BB -ארוחת בוקר קונטיננטאלית בלבד, שיתכן שתהיה בתצורת מזנון מרכזי (בופה).

9.4.3.        HB – ארוחת בוקר קונטיננטאלית וארוחת ערב.

9.4.4.        FB – 3 ארוחות ביום, בוקר, צהרים וערב.

9.4.5.        AI "הכול כלול"- 3 ארוחות ביום כמו FB, בתוספת מנות ביניים, שתייה קלה, ותוספות כגון חטיפים או קרטיבים, המשתנות כולן לפי בחירת המלון, וממלון אחד למשנהו

9.5.         ההזמנה היא לחדר מסוים במלון מן הסוג המוזמן, ובהעדר ציון סוג – לחדר מדרגת האירוח הנמוכה ביותר במלון. השיבוץ לחדרים נעשה לפי שיקול דעתו של בית המלון, מבלי שלחברה יכולת להשפיע על כך. לפיכך, לבד אם צוין במפורש אחרת בתנאי ההזמנה, החברה אינה יכולה להתחייב לחדרים במיקום מסוים במלון, כגון: צד, אגף או קומה, או בסמיכות לחדרים אחרים, לרבות חדרים בעלי דלת מקשרת.

9.6.         כל המידע והמדיה בקשר עם חדרי המלונות באתר ותיאור השירותים הניתנים בבתי המלון המתפרסמים באתר הינם על בסיס נתוני ספקי השירות, והחברה לא תישא באחריות לכל אי התאמה ו/או פגם ו/או תיאור חסר באתר ולא תישא בכל אובדן ו/או נזק אשר נגרמו עקב טעות במידע המוצג, והחברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל כל הזמנה בכל זמן שהוא, במידה ויתגלה חוסר ו/או אי התאמה במידע ובנתונים שהתפרסמו באתר, אף אם אי ההתאמה תתגלה במועד מימוש ההזמנה על ידי המזמין והכול בהתאם לשירותים הניתנים בבית המלון באותה העת.

9.7.         החברה תעשה מאמץ להעביר בקשה של המשתמש לספקי השירותים או לבתי המלון, לפי העניין, אולם אין היא מתחייבת בשום אופן שהוא כי הבקשה תתמלא.

9.8.         בתי המלון השונים נוהגים להשתמש במנגנון "רישום היתר" המוסדר בכללי התיירות הבינלאומיים, ולפיו לשמור לעצמם הזכות להעביר משתמשים שביצעו הזמנה אשר אושרה לבתי מלון אחרים אף ללא התראה מוקדמת וללא ידיעתה המוקדמת של החברה, כל עוד בית המלון החלופי שווה דרגה למוזמן ומצוי בקרבתו.

9.9.         שעת קבלת חדרים היא על פי רוב בשעה 15:00 ופינויים הוא בדרך כלל עד השעה 11:00. במרבית המלונות תתאפשר קבלת חדרים במוצ"ש. חשוב להבהיר ששעת הצ'ק אין משתנה לפי מדיניות כל מלון ומלון.

9.10.      על המשתמש להודיע ישירות למלון על הגעה מתוכננת למלון לאחר השעה 18:00.

9.11.      בתי מלון מסוימים מורכבים ממספר אגפים, לבד מהבניין המרכזי, שלעיתים מורכבים ממבנים נפרדים שהנם חלק בלתי נפרד מהמלון. החברה אינה מתחייבת כי המשתמש שביצע הזמנה ישתכן בבניין המרכזי במלון, או בכל אגף מסוים בו.

9.12.      ברוב בתי המלון בחדרים זוגיים ישנן שתי מיטות נפרדות, ועל כן אין אפשרות להבטיח מיטה זוגית, אף אם נתבקשה מראש, שכן הדבר נתון לשיקול דעתו של בית המלון המוזמן, בזמן אמת.

9.13.      בהזמנת חדר לשלושה או יותר, בתי מלון רבים נוהגים להכניס מיטות נוספות לחדר זוגי רגיל, שהן בד"כ ספה נפתחת, מיטה מתקפלת או מיטות לילדים, שאינן זהות לשתי המיטות הראשונות בחדר. על פי רוב, חדר לשלושה או יותר אינו גדול יותר מחדר זוגי רגיל, ואולם חדר ליחיד קטן ממנו.

9.14.      שיבוץ החדרים – הנו באחריות המלון. אין באפשרות החברה להבטיח מראש בקשה למיקום החדר, לא בקומה רלוונטית ולא בצד המבוקש ו/או בקבלת דלת מקשרת. קבלת החדרים במלון היא ע"פ המלאי הקיים.

9.15.      האחריות על מתן השירות במלון ותקינות המתקנים בו, הנה באחריות בית המלון בלבד. החברה אינה אחראית לכל תקלה שהיא באספקת השירותים במלון או בתקינות המתקנים בו, לרבות, הבריכות, מערכת מיזוג האוויר ואופן הפעלתה, אלא אם הובא לידיעתה מראש.

9.16.      בתי המלון השונים עורכים מעת לעת תיקונים ושיפוצים שונים, לרבות עבודות הנעשות תוך כדי הפעלה מלאה או חלקית של המלון, ולעיתים אף מתבצעות עבודות תחזוקה או בניה בסמוך להם, מחוץ לשטחם, לרבות עבודות ציבוריות המבוצעות בידי הרשויות המקומיות. החברה אינה אחראית לכל מטרד שיגרם למשתמש כתוצאה מעבודות אלו, אלא אם הובא לידיעתה מראש.

9.17.      בבתי המלון השונים מוצעים לעיתים שירותים נוספים שאינם כלולים בהזמנה או בשירותים הניתנים למשתמש במסגרת השהות במלון, כגון: ספא וסאונה, חדר כושר, ערוצי טלוויזיה בתשלום, שירות חדרים, חניה, שירותים עסקיים, השכרת מגרשי טניס וגולף, מיני בר וכדומה. שירותים אלו ניתנים על פי רוב בתשלום נוסף, אשר נעשה במישרין אל מול בית המלון.

9.18.      צריכת שירותים נוספים מהמלון היא התקשרות בין המשתמש ובין המלון במישרין, ואינה חלק מההזמנה. לפיכך, מומלץ למשתמש לברר טרם שימוש בכל מתקן או שירות כאמור האם הנו מחויב בתשלום, ואת מחירו.

9.19.      חלק מהשירותים המוצעים ע"י בית המלון או בסביבת יעד הנופש בו הוא מצוי, הינם עונתיים ואינם פועלים בכל ימות השנה.

9.20.      הנהלת המלון רשאית בכל עת לסגור זמנית אילו מן המתקנים או להפסיק מתן שירות כל שהוא, ואין לחברה כל אחריות לכך, למעט במקרה של סגירת מתקן או הפסקת שירות שיש בו כדי לשנות באופן יסודי ומהותי את השירותים הבסיסיים הניתנים על ידי המלון, כדוגמת שירותי הלינה או ההארחה, או שירות ייחודי המאפיין את המלון ואשר לשמו הוזמן המלון מלכתחילה, והכל אם ידעה על כך החברה, או שהיה עליה לדעת.

9.21.      רוב המלונות בישראל כשרים. באחריות המשתמש לוודא את הכשרות וסיווגה טרם ביצוע ההזמנה.

9.22.      שינויים/ביטולים- מלאי החדרים המוצג באתר ו/או באפליקציה הנו של הרגע האחרון, קרי, עד שבוע ימים מיום מימוש ההזמנה. בטווח זה כל בקשת ביטול הנה בעלות מלאה. כל בקשת שינוי תחשב כבקשה לביטול ההזמנה המקורית וביצוע הזמנה חדשה. ככל וההזמנה נופלת לגדר "עסקת מכר מרחוק" יחולו עליה תנאי חוק הגנת הצרכן התשמ"א-1981, כפי שיפורטו להלן.

10.  שינוי/ביטול עסקאות והחזרים

10.1.      ככל והזמנת המשתמש נופלת בגדר "עסקת מכר מרחוק", כהגדרתה בחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 סעיף 14ג(ו), בהתאם לסעיף 14ג(ג) וסעיף 14ג(ד)(2) לחוק רשאי המשתמש לבטל את העסקה בתוך 14 ימים מיום עריכת העסקה אם מועד ביטול העסקה אינו חל בתוך שבעה ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן. בסעיף זה "ימים שאינם ימי מנוחה" - ימי עבודה שהינם ימי חול, לא כולל שבת או חג, ויום שישי או ערב חג עד השעה 12:00.

10.2.      במקרה של ביטול כאמור תחזיר החברה למשתמש, בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידו, תבטל את חיובו של המשתמש בשל העסקה ולא תגבה סכום כלשהו, זולת דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר הנכס נושא החוזה או העסקה, או 100 ₪, לפי הנמוך מביניהם, לכל אחד מיחידי המשתמש.

10.3.      הודעה על ביטול עסקה תשלח לחברה בכתב בלבד באמצעות דוא"ל: INFO@HULYO.CO.IL, בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן. יובהר, כי אין באפשרות החברה לאשר ביטול עסקה בהודעה שנמסרה לה בעל פה והודעת המשתמש על ביטול עסקה תעשה כאמור בכתב בלבד.

10.4.      עסקאות שאינן נופלות לגדר "עסקת מכר מרחוק", כלומר: המועד שנקבע למתן השירותים (שירותי הארחה, נסיעה, חופש או בילוי) חל בתוך שבעה ימים, שאינם ימי מנוחה, ממועד עשיית העסקה – לא ניתן לבטל, וחלים עליהן דמי ביטול מלאים מרגע ההזמנה.

10.5.      חיובים במט"ח יבוצעו לפי שער המכירה להעברות והמחאות שבו מוכר בנק בישראל את מטבע החוץ , לפי הגבוה מבין הבנקים, אשר פורסם בעיתון יומי ו/או באתר רשמי של הבנק במרשתת, ביום שקדם לחיוב, כקבוע בהוראות החוק ובהתאם לפסיקה החלה.

10.6.      במקרה ובו זכאי המשתמש להחזר, יבוצע ההחזר בהתאם לשער החליפין שבו חויבה העסקה, וללא תוספת הפרשים כלשהם לרבות הפרשי הצמדה וריבית.

11.  הזמנת כרטיסי כניסה להופעות:

11.1.      בנוסף לכל הוראה כללית אחרת בתקנון זה, הוראות פרק זה תחולנה רק על משתמש אשר הזמין כרטיס כניסה לאירועים.

מבוא - הופעות:

11.2.      השימוש באתר ו/או באפליקציה נועד לאפשר למשתמש ביצוע עסקאות להזמנת כרטיסי כניסה לאירועי תרבות, ביניהם מופעי בידור, ספורט, שירה וכו'. אירועים אלה מופקים מאורגנים ומבוצעים בפועל על ידי צדדים שלישיים ("המארגן או מפיק האירוע" ו"השירות" בהתאמה) והשימוש באתר ו/או באפליקציה מאפשר למשתמש להזמין את שירותי הצדדים השלישיים כאמור.

11.3.      בכפוף לתנאי השימוש, המשתמש רשאי לעיין בתפריטים וברשימת המוצרים של כל מארגן או מפיק האירוע ואף לבצע הזמנות באמצעות האתר ו/או האפליקציה. בעת ההזמנה ובכפוף לזמינות השירות, המשתמש יכול להזמין כרטיסים למופעי בידור וכו', ולשלם עבור ההזמנה בכרטיס אשראי באמצעות השימוש באתר ו/או באפליקציה.

11.4.      כל המחירים המוצגים באתר כוללים מע"מ אלא אם כן צוין אחרת במפורש.

11.5.      החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או להסיר את רשימת המוצרים והשירותים המוצעים בשירות בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי ואין בתנאי שירות אלה ו/או בשירות כדי לחייב את החברה להציע או לספק שירותים ו/או מוצרים כלשהם.

11.6.      אם יעכבו או ימנעו גורמים כלשהם, או אירועים כלשהם, שאינם בשליטת החברה או מי מטעמה, או אם יפגעו תקלות במחשוב או במערכות הטלפון או במערכות התקשורת בהשלמת תהליך הרכישה, רשאית החברה, להודיע על ביטול הרכישה (כולה או חלקה) ובמקרה זה ובו בלבד, תשיב החברה למשתמש שביצע הזמנה באתר שהתבטלה בשל האמור בסעיף זה, כל סכום ששולם על ידו, או לחילופין תבטל את פעולת חיוב כרטיס האשראי של אותו משתמש. במידה ותחול טעות בהדפסה, טעות סופר או פליטת קולמוס בתיאור המוצר או מחירו או מועדי האספקה או בכל מידע אחר לגביו, רשאית החברה לבטל את הרכישה הספציפית ולבטל את חיובו של המשתמש.

המידע הכלול באתר ו/או באפליקציה:

11.7.      המידע הכלול באתר ו/או באפליקציה, מאפשר ביצוע הזמנות של כרטיסים למופעי בידור וכו'. יודגש כי האחריות על קיום האירוע (על כל המשתמע מכך) הינה של מארגן או מפיק האירוע, וכי באתר מוצגים, בין היתר מידע ו/או שירותים של צדדים שלישיים כולל לרבות של מארגן או מפיק אירוע או ספק השירות.

11.8.      חלק מהמידע המוצג באתר ו/או באפליקציה מקורו בצדדים שלישיים. לחברה ו/או מי מטעמה אין כל אחריות בגין מידע זה, ואין החברה ערבה למידת דיוקו, והאחריות הבלעדית תחול על הצדדים השלישיים או על המשתמש עצמו.

הגבלת אחריות:

11.9.      כל התכנים באתר ו/או באפליקציה מסופקים כמות שהם (as is). החברה מאפשרת מכירת כרטיסי כניסה לאירועים כמפורט לעיל. הפרטים המוצגים באתר ו/או באפליקציה נמסרו לחברה על ידי המארגן או מפיק האירוע בלבד ובאחריותם המלאה, לפיכך לא תהיה החברה אחראית בשום צורה ואופן לכל מצג שנעשה באתר ו/או באפליקציה לרבות בכל הנוגע לטיב, איכות, מחיר, מועדי המשלוח, מיקום וכיוצ"ב. האחריות הבלעדית על פרטי הרכישה חלה על המארגן או מפיק אירוע או ספק השירות בלבד ולמשתמש לא תעמוד כל טענה כלפי החברה ביחס לכך.

11.10.   הפרטים המוצגים באתר ו/או באפליקציה מוצגים בתום לב ואין בהצגתם משום המלצה או הבעת דעה לגבי טיב המוצרים, איכותם, מחירם וכיו"ב. החברה, או מי מטעמה, אינם ולא יהיו אחראיים כלפי המשתמש בגין אובדן רווחים ישירים או עקיפים, אובדן חסכונות, או נזקים אקראיים לא ישירים, מיוחדים או עקיפים, הנובעים מהשימוש או מאי היכולת לעשות שימוש במוצרים שירכשו על ידי המשתמש באתר ו/או באפליקציה, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות הסעיף, טיוב וסינון תצוגת אירועים בהתבסס על מיקום גיאוגרפי (ספציפי או כללי) בו עתידים להתרחש האירועים, וכן על כל מעשה ו/או מחדל שמקורו בצד שלישי כלשהו.

11.11.   כרטיסי כניסה שירכשו באמצעות האתר ו/או האפליקציה, ייאספו ע"י המשתמש בקופות אתר המופע חצי שעה לפני המופע, או בכל מקום אחר עליו יודיע המארגן או המפיק או ספק השירות למשתמש (באמצעות החברה או באופן עצמאי בהסתמך על נתונים שיופקו למשתמש על ידי החברה) מיד לאחר רכישת הכרטיסים. בעת איסוף הכרטיסים בקופת המופע יתבקש המשתמש להציג תעודה מזהה. למען הסר ספק - לא יימסרו כרטיסי כניסה שנרכשו באתר ללא הצגת תעודה רשמית מזהה (תעודת זהות או רישיון נהיגה) נושאת תמונה, אך לא יהיה בכך כדי לבטל את העסקה והרוכש יחויב במלוא סך העסקה. קופת איסוף כרטיסי הכניסה בכל מופע, תיסגר לאחר תחילת המופע. עם סגירת קופת איסוף הכרטיסים ו/או במקרה של סגירת דלתות המופע לאחר תחילת המופע לא מובטחת הכניסה למאחרים ולא יהיה החזר כספי ו/או פיצוי בעבור אי כניסה.

11.12.   על אף האמור לעיל זה, החברה תשיב למשתמש שביצע הזמנה את הסכום ששילם, מקום בו בוטל אירוע מבלי שנקבע לו מועד חדש.

11.13.   השימוש באתר ו/או באפליקציה ובתכנים הינו באחריות הבלעדית והמלאה של המשתמש. לא תישמע כל טענה מכל סוג שהוא כלפי החברה או מי מטעמה בגין אובדן, הפסד או נזק הנובעים מהסתמכות או שימוש במידע הניתן באתר ו/או באפליקציה.

11.14.   כל עוד לא נאמר במפורש אחרת, בהצגתם של התכנים באתר ו/או באפליקציה, לרבות המוצרים והשירותים של המארגן או מפיק האירוע אין משום המלצה ו/או הבעת דעה ו/או חוות דעת ביחס לתכנים, לשירותים ולמוצרים המוצעים על ידי המארגן או מפיק האירוע או ספק השירות.

שינויים בהזמנת הכרטיסים:

11.15.   בקשה לשינוי מועד ו/או שינוי מיקום ישיבה/עמידה ו/או שינוי מופע ע"י המשתמש, תחשב כבקשה לביטול ההזמנה המקורית וביצוע הזמנה חדשה.

11.16.   במידה והמופע נדחה למועד חדש, או הועבר למיקום אחר, או שונה מבנה מיקום ההופעה (לרבות שינוי זוויות במה), כי אז יהא הכרטיס תקף למועד החדש ו/או למיקום החדש ו/או למבנה החדש, לפי העניין ומשתמש אשר רכש כרטיס באמצעות האתר ו/או האפליקציה יהא רשאי לעשות בו שימוש, או לבטל את הרכישה תוך 7 ימי עסקים מהיום בו הודע על השינוי כאמור, או עד ליום המופע, לפי המוקדם ולקבל מהחברה החזר מלא. במקרה של שינוי מבנה האתר מסיבות הפקתיות החברה אינה ולא תהייה אחראית לשינוי במקום הישיבה / עמידה של המשתמש למעט התחייבותה להשבה בזוגות כמפורט לעיל.

12.  זכויות יוצרים

12.1.      זכויות היוצרים, הקניין הרוחני וכל זכות אחרת באתר ו/או באפליקציה, עיצובם, התוכנה בה נעשה שימוש, קבצים ועיצובים גרפיים, קוד מחשב, טקסט וכל מידע הכלול במסגרת האתר ו/או האפליקציה הינה בבעלות החברה בלבד.

12.2.      אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, ו/או למסור לצד שלישי כל תוכן ו/או מידע ו/או צילום מהאתר ו/או האפליקציה אלא באישור מראש ובכתב של החברה ובכפוף להסכמתה ככל אשר ניתנה.

13.  העדר אחריות

13.1.      בשום נסיבות לא תחול על החברה ו/או מי מטעמה אחריות כלשהי בגין נזק ישיר, נזק עקיף, דמי נזיקין עונשים, נזק מקרי, נזק מיוחד או תוצאתי, ו/או בגין כל נזק אחר מכל סוג ומין, לרבות, ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, בגין עיכוב בשימוש באתר ו/או אי יכולת להשתמש, בקשר עם אספקתם או באי אספקתם של מוצרים או שירותים, או בקשר עם כל מידע, תוכנה, מוצר, שירות שהושגו באמצעות האתר ו/או האפליקציה, ו/או פגמים בשל תקלות תוכנה, ציוד קצה, קווי תקשורת ו/או בקשר עם כל נזק או הפסד הנובעים בכל דרך אחרת מן השימוש באתר ו/או באפליקציה, בין בהתבסס על ההסכם ובין בנזיקין, בין באחריות מוחלטת, ו/או כל עילה אחרת, אפילו אם נודע לחברה ו/או למי מטעמה על האפשרות של נזק או הפסד כאמור.

13.2.      החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים במקרה בו תימנע מהמשתמש כניסה למדינה כלשהי. המשתמש יהיה אחראי לשלם כל קנס או חיוב שיוטלו עליו ו/או על כל גורם על ידי רשות ו/או גוף רשמי ו/או ממשלתי ואת עלות תובלת המשתמש מאותה מדינה. המחיר שנגבה בעבור התובלה לנקודת הסירוב לכניסה או מניעת הכניסה, לא יוחזר למשתמש על ידי החברה.

14.  השימוש באתר ו/או באפליקציה

14.1.      משתמש רשאי להשתמש באתר ו/או באפליקציה ולבצע רכישות, בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן:

14.1.1.     המשתמש הנו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. במידה והנך קטין (מתחת לגיל 18) או אינך זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו את המשתמש באפליקציה כאילו קיבל אישור האפוטרופוס.

14.1.2.     ככל והמשתמש מזמין מוצר ו/או שירות בעבור אחר ו/או אדם או גוף נוסף מלבדו, יחול עליהם תקנון זה במלואו והמשתמש יהיה אחרי כלפיהם. מובהר כי באחריות המשתמש לוודא, כי ברשות כלל יחידי הזמנת המשתמש: א). דרכון תקף לשישה חודשים לפחות ממועד היציאה מהארץ. ב). אשרת כניסה (ויזה) למדינה/ות המתוכננות לביקור. הטיפול בדרכון, אשרות כניסה וכיו"ב הינן באחריות המשתמש בלבד.

14.1.3.     אין לעשות שימוש באתר ו/או באפליקציה תוך נטילת זהות בדויה ו/או התחזות לאדם אחר.

14.1.4.     משתמש שיעשה שימוש באתר ו/או באפליקציה בניגוד לכללי השימוש או להוראות הדין יישא לבדו באחריות למעשיו לרבות לכל נזק ישיר ו/או עקיף שיגרם לחברה ו/או לכל אדם אחר, ויהא מחויב לפצות את החברה ולשפות אותה ו/או מי מטעמה בגין כל נזק ישיר ו/או עקיף לרבות הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שיגרמו להם ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט.

14.1.5.     החברה רשאית להפסיק ו/או לחסום את השימוש באתר ו/או באפליקציה למשתמש, ככל ונעשה על ידו שימוש בניגוד לתקנון זה ו/או הוראות הדין, ואולם אין בהפסקת או אי הפסקת שימוש בכדי לפטור את המשתמש מאחריות ו/או להוות הסכמה לפעולה כאמור.

14.2.      רישומי המחשב בדבר הפעולות המתבצעות באמצעות האתר ו/או האפליקציה יהוו ראיה לכאורה לנכונותם.

14.3.      החברה מאפשרת למשתמש לחוות דעה על מוצר ו/או שירות ו/או מידע של המארגן או מפיק האירוע או ספק השירות, ולעיין בחוות דעת, תגובות או הודעות שנכתבו על ידי משתמשים אחרים באתר ו/או באפליקציה. חוות הדעת אינן נערכות על ידי החברה והן מוצגות כפי שהן (as is) מבלי שהחברה בודקת את מהימנותן, דיוקן ו/או נכונותן, והחברה לא תישא באחריות לכל אי התאמה, טעות, אי דיוקים או לכל נזק עקיף ו/או ישיר שיגרם לכל צד שהוא כתוצאה מחוות דעת.

14.4.      משתמש המפרסם חוות דעת באתר ו/או באפליקציה, יתייחס בחוות הדעת למוצר ו/או לשירות בלבד, לא יציע מוצרים למכירה, לא יעשה שימוש פוגע, בוטה, מעליב או מפר הוראת חוק כלשהי ו/או המהווה או עלול להוות לשון הרע ו/או פגיעה בפרטיות והמשתמש יפצה את החברה בגין כל נזק שנגרם לה בשל פרסום ו/או חוות דעת. ידוע למשתמש כי החברה תהיה רשאית לערוך, לתקן, לשנות ו/או למחוק חוות דעת בשלמותן ו/או בחלקן, על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי לתת על כך הודעה מראש למשתמש.

15.  "עוגיות " Cookies

15.1.      האתר ו/או האפליקציה משתמשים באמצעי איסוף מידע שאינו מזהה אישית, דוגמת Cookies, Facebook Pixel אמצעים שונים אחרים לצורך תפעולם השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים אודות השימוש שלכם בהם, לקבלת מידע סטטיסטי כזה שאינו מכיל מזהה אישי על התנועה לאתר ובאתר לאפליקציה ובאפליקציה, לפניות פרסומיות חוזרות, להתאמת האתר להעדפותיכם האישיות וכד'. עוגיות/ - Cookies קבצי טקסט, שהדפדפן יוצר מקומית במחשב, לפי פקודה. חלק מאותן "עוגיות" ימחקו כאשר תסגרו את הדפדפן וחלק ישמרו במכשירכם (ולא באתר ו/או באפליקציה). תוכלו לשנות בכל עת בצורה עצמאית את אופן שמירת "העוגיות" במכשירכם, שינוי זה יעשה בהגדרות הדפדפן שלכם. בנוסף לכך, ניתן למחוק את ה"עוגיות" בכל שלב נתון בדפדפן במכשירכם.

 

 

16.  מידע שנאסף

16.1.      בעת השימוש באתר ו/או באפליקציה ו/או בפלטפורמות אחרות של החברה ייאסף מידע של התנהגות המשתמש ברשת, הפניות מאתרים, הזמנות טיסות והופעות שהתבצעו, עמודים נצפים, זמן צפייה, פרטי דפדפן או מכשיר או כל חומרה אחרת שבאמצעותה בוצעה פנייה לאתר, שירותים בהם התעניין המשתמש מוצרים ושירותים שרכש, מידע או פרסומות, מוצרים, עמודים שנצפו, כתובת האינטרנט (IP), מיקום גיאוגרפי (Geo-location), חותמת זמן, סוג הדפדפן, סוג מכשיר הקצה, מודל, גרסה, סוג מערכת הפעלה, Advertising ID [מספר המוקצה למכשירך על ידי מערכת ההפעלה והמיועד לאפשר פרסום באפליקציות], מספר זיהוי של מכשיר הקצה (Device ID), גרסאות, הפעלה של זמן ההפעלה, אזור, אזור זמן , מס' הפעמים בהם מופעל היישום, מידע על הודעות שקיבלת מהחברה ההצעות והשירותים שנצפו, מקום מחשב המשתמש, אותם החברה תשמור את המידע אשר יצטבר אודותיך במאגריה. כל הנתונים שנאספים מוצפנים ומועלים דרך חיבור מאובטח. המידע הינו אנונימי ואינו מזהה את המשתמש באופן אישי.

16.2.      שימוש במידע שנאסף בחברה ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין ו/או כל רשות מוסמכת, וזאת למטרות המפורטות מטה:

16.2.1.     לבצע את ההזמנות בצורה פשוטה מהירה.

16.2.2.     לשם שיפור חוויות המשתמש באתר ובאפליקציה והשירותים הניתנים בהם ולשימושים סטטיסטיים שונים.

16.2.3.     לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר באפליקציה, ובכלל זה ליצור שירותים ותכנים חדשים המתאימים לדרישות וציפיות המשתמשים באתר, וכן כדי לבטל כל שירות ו/או תוכן קיים.

16.2.4.     מסרים in app לטובת סיוע בהתמצאות.

16.2.5.     לשם אספקת התכנים והשירותים השונים ולהתאימם מקום שניתן, להעדפות אישיות, מיקום, תחומי עניין. בחירת משתמש שלא לאפשר איסופו של מידע מסוים, עשויה במקרים מסוימים למנוע את היכולת לספק למשתמש חלק מהשירותים.

16.2.6.     לשם משלוח מידע ופרסומות של מפרסמים שונים מטעם החברה באמצעים שונים, דוגמת דואר אלקטרוני ומכשירי טלפון סלולארי, וכן הודעות הקשורות לתפקוד האתר והשלמת העסקאות שלכם באמצעותו. מידע ופרסומות כאלו ישלחו אליכם רק אם נתתם הסכמה מפורשת לכך, ובכל עת תוכלו לבטל את הסכמתכם ולחדול מקבלתם. עם זאת, אם תבחרו שלא לקבלם, אתם עלולים שלא לקבל הודעות חשובות המתייחסות לכם, ולכן האחריות לכך תהיה על כתפיכם בלבד.

16.2.7.     ליצירת קשר אתכם במקרה הצור, לדוגמא עדכון בשינוי זמני טיסה.

16.2.8.     לצורך כל ניתוח והפקת מידע, סטטיסטי או אישי עבור האתר וכן עבור מפרסמים וצדדים שלישיים אחרים. למרות האמור לעיל, המידע שיימסר לכל צד שלישי יהיה סטטיסטי בלבד ולא יכיל כל מזהה אישי

16.2.9.     לכל מטרה אחרת, המפורטת בהצהרת ומדיניות פרטיות זו או בתנאי השימוש של האתר או נדרשת לצורך איזה מהשירותים הרלבנטיים באתר.

16.2.10.  לשם תפעולו התקין ופיתוחם של האתר והאפליקציה. המידע המשמש לצורך זה לא יועבר לצדדים שלישיים, אלא ככל שהדבר הותר במסגרת מדיניות פרטיות זו, כפי שתעודכן מדי פעם.

17.  שמירת סודיות ומסירת פרטים אישיים

17.1.      החברה עושה מיטב מאמציה על מנת לשמור על סודיות המידע שנמסר לה מהמשתמש, ונוקטת באמצעי הזהירות המקובלים על מנת לשמור עליו ככל האפשר. כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן לפי תקן אך בקיום מקרים שאינה בשליטתה ו/או הנובעים מכוח עליון, לא תהא החברה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם כתוצאה מכך, אם המידע יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.

17.2.      פרטים אישיים שנמסרו לחברה יועברו לצד ג' מכוח צו שיפוטי ו/או הוראות הדין, ולצורך נקיטת הליכים ו/או התגוננות מפני התרעה ו/או נקיטת הליכים משפטיים מכל סוג, כנגד החברה.

18.  שונות

18.1.      תקנון זה לרבות פרשנותו, אכיפתו ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו, יעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל.

18.2.      אין באמור בתקנון זה בכדי לגרוע מהוראות חוק הגנת הצרכן.

18.3.      על כל שימוש באתר ו/או באפליקציה לרבות ביצוע הזמנה באמצעות האתר יחול התקנון וכללי השימוש אשר הופיעו בעת השימוש באתר ו/או באפליקציה. החברה רשאית בכל עת לשנות את תקנון השימוש באתר ו/או באפליקציה.

18.4.      שינוי בתקנון האפליקציה יוצג למשתמש פעם אחת. תנאי להמשך השימוש באפליקציה הוא אישור תנאי התקנון.